Nasza Szkoła jest społecznością działająca na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku  i życzliwości. We wszystkich naszych  działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka.

Nasza kadra pedagogiczna w pracy dydaktyczno – wychowawczej kieruje się przede wszystkim dobrem uczniów, troszcząc się o ich bezpieczeństwo i zdrowie oraz starając się kształtować własną  postawę naszych wychowanków dążąc przede wszystkim do pełnego rozwoju. W naszej szkole staramy się wychowywać naszych  uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Nasza placówka wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania   poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracuje z bliższym i dalszym otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeństwa polskiego.

Ustawicznie diagnozujemy i monitorujemy  potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich „klientów” Szkoły.