Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który…

… jest aktywny

posiada zainteresowania i rozwija je
jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury
wykazuje się samodzielnością

… jest ciekawy świata 

korzysta z  różnych źródeł informacji
poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości
jest wrażliwy na piękno przyrody
sprawnie posługuje się językami obcymi

… jest odpowiedzialny

podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje
umie samodzielnie rozwiązywać problemy
cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki
zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi

… jest otwarty

nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami
umie współdziałać w grupie
prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

… jest optymistą

pozytywnie patrzy na świat
lubi siebie i innych
wierzy w swoje możliwości
umie odróżniać dobro od zła

… jest prawy

jest uczciwy i prawdomówny
zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich
zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować

… jest tolerancyjny

rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym
szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy
jest wrażliwy na potrzeby innych

… jest krytyczny

selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich wiarygodność i przydatność
do określonego celu

… jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi

zna swoją wartość, swoje prawa
zna i respektuje prawa innych.